Logotyp

Kriterier

Generella krav på samfinansierade projekt:
  • Projektet skall ha ett generellt samhällsintresse. Ett projekt får inte vara så snävt att resultaten endast är tillämpbara på ett enskilt objekt.
  • Projekt skall innehålla väsentliga moment av forskning och utveckling.
  • Resultaten från ett samfinansierat projekt skall vara offentligt tillgängliga, om möjligt genom publicering i vetenskaplig litteratur och/eller i IVLs rapportserie eller motsvarande.
  • Ett projekt får inte innehålla moment som ett företag eller motsvarande är skyldigt att utföra genom myndighetsbeslut eller liknande.
  • De statliga medlen kan aldrig uppgå till mer än näringslivsinsatsen, d.v.s. de statliga medlen kan aldrig bli mer än 50 % av ett projekts totala budget.
  • Näringslivets medel kan ej utgå i form av naturainsatser.
  • Samfinansierad forskning får inte användas för att skapa konkurrensfördelar i samband med öppen upphandling.
  • SIVL medel får användas för matchning av EU finansierad forskning. Deltagande av näringsliv som finansiär, partner eller i referensgrupp eftersträvas.
Senast ändrad: 2011-05-26


Information in English

Read more about the Foundation for IVL Swedish Environmental Research Institute (SIVL) here.

IVL Swedish Environmental Research Institutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL